(1)
จิตดิลกธรรม ว. .; จิระเกียรติกุล เ.; ทีรฆฐิติ ธ. Protoplast Isolation from In Vitro Leaf of Pineapple (Ananas Comosus) Cv. Phulae. Thai J. Sci. Technol. 2021, 10.