(1)
กาวิชา ป.; เหลาผา เ.; ปอนพังงา ป. .; รัตนพลแสน ล.; อาจเจริญ เทียนหอม อ.; แสงดี อ. .; วงศ์มณีโรจน์ ม.; หอมหวล ร. . Efficacy of Antagonistic Bacillus Spp. Isolates on Growth Promotion of “Kluai Hin” Banana and Granular Bacillus-Enriched Organic Fertilizer Production: -. Thai J. Sci. Technol. 2021, 10.