(1)
แซ่ตั๊น จ.; สอนสมนึก ส.; สินสมบูรณ์ทอง ส. ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพประเภทการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก. Thai J. Sci. Technol. 2021, 9, 729-740.