(1)
งามสุข ธ.; นาไชย พ.; สินสมบูรณ์ทอง ส. การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS, MINITAB, PSPP และ R สำหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์. Thai J. Sci. Technol. 2021, 9, 741-751.