(1)
ลิสวัสดิ์ ส.; วัชรเสถียร ว.; ตุลยนิติกุล เ. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์ในตัวแบบการถดถอยลอจิสติกภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบาและตัวแปรทำนายมีความสัมพันธ์กันสูง. Thai J. Sci. Technol. 2021, 9, 761-772.