(1)
ไชยคราม ธ. ความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. Thai J. Sci. Technol. 2021, 9, 773-786.