(1)
พานทอง ช.; ไชยนอก ก.; เชิดหิรัญกร เ.; บุตรกูล ด.; อินทรศิริ เ. ผลของการยิงด้วยลำไอออนและกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงแสงของพลอยดิบสปิเนล. Thai J. Sci. Technol. 2021, 9, 787-798.