(1)
ธัญสิริวรรธน์ ธ.; ปราณีตพลกรัง เ.; กาวิชา ป.; ทัศนัส ณ.; คำโฮง ส. ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญของยอดอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่เลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว. Thai J. Sci. Technol. 2021, 9, 821-831.