(1)
กาวิชา ป.; นาติโน ว.; พัฒนาสันต์ ว.; แสงดี อ. การพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ. Thai J. Sci. Technol. 2021, 9, 832-843.