(1)
ธนานันต์ น.; ปาลวัฒน์ ณ.; บัวบาน ศ.; ศากยวงศ์ น.; ธนานันต์ ธ. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน RpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอระหว่างยีน TrnH กับ PsbA. Thai J. Sci. Technol. 2021, 9, 844-853.