(1)
สติปัฏฐาน อ.; ปิยพิทยานันต์ ช.; เจริญรัตน์ เ.; สุขุมศิริชาติ ว. การพัฒนาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยง Escherichia Coli DH5 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพให้ได้เซลล์ที่มีความหนาแน่นสูง. Thai J. Sci. Technol. 2021, 9, 864-875.