(1)
เตชะศีลพิทักษ์ ธ.; วงศ์ชาวจันท์ เ.; สาตรา อ.; จันจุฬา ณ. การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา. Thai J. Sci. Technol. 2016, 5, 56-66.