(1)
คลิ้งทอง ป.; ศรีพิจิตต์ ป.; เกิดผล ร.; ศรีวงศ์ชัย ธ. การถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในการผสมข้ามระหว่างข้าวอินดิกากับข้าวจาปอนิกา. Thai J. Sci. Technol. 2016, 5, 144-149.