(1)
ธนานันต์ ธ.; พันธ์รูปท้าว จ.; ธนานันต์ น. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์. Thai J. Sci. Technol. 2016, 5, 181-189.