(1)
อินทะวง ไ.; ชนะไพฑูรย์ น. พ. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินธาตุอาหารพืชในดินสำหรับการปลูกข้าว กรณีศึกษา : อำเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว. Thai J. Sci. Technol. 2016, 5, 213-226.