อุ่นทวี ศ., เครือจันทร์ ค., เกษียร ส., ผลประไพ ช., & อิฐรัตน์ อ. (2017). การกักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง. Thai Journal of Science and Technology, 7(2), 134–145. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.3