ล้านไชย ม., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., ทองศรี ว., พิริยะภัทรกิจ อ., & จันจุฬา ณ. (2018). การผสมเกสรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง. Thai Journal of Science and Technology, 7(3), 261–271. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.17