อินทรัตน์ ธ., & ไวภาษา ช. (2018). การทดลองประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นแสมทะเลเบื้องต้นด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน. Thai Journal of Science and Technology, 7(3), 307–318. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.8