คบพิมาย ย., สกูลสิงหาโรจน์ ช., แสงทอง ว., & จีนะเจริญ ศ. (2018). การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย. Thai Journal of Science and Technology, 7(3), 282–292. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.19