เกตตะพันธุ์ ส., อนันต์ ก., อธินุวัฒน์ ด., & เมตปราณี ล. (2018). ผลของการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ในชุมชนเกษตรอินทรีย์. Thai Journal of Science and Technology, 7(4), 333–354. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.32