คำโมนะ ก., พงษ์เจริญกิต แ., แสงทอง ว., & สกูลสิงหาโรจน์ ช. (2018). การเพิ่มการแสดงออกและการถ่ายทอดยีน OsDFR ที่เกี่ยวข้องในวิถีการสังเคราะห์แอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิดินในข้าวดัดแปลงพันธุกรรม. Thai Journal of Science and Technology, 7(4), 371–381. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.34