พวงจิก ธ., & หาระโคตร พ. (2018). การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย. Thai Journal of Science and Technology, 7(4), 382–392. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.35