วงศ์ประเสริฐ ส., & เชื้อบุญ ว. (2018). ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. Thai Journal of Science and Technology, 7(4), 399–407. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.37