แวนบอเซอร์ บ., & ทรัพย์สมบูรณ์ ก. (2018). การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วนราชการตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง. Thai Journal of Science and Technology, 7(4), 427–441. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.40