ภูมิพันธ์ พ. (2013). บทบาทของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม. Thai Journal of Science and Technology, 2(2), 91–101. https://doi.org/10.14456/tjst.2013.16