วรรณประเสริฐ พ., อธินุวัฒน์ ด., & ผลประไพ ช. (2013). ผลของการใช้ปอเทืองร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตผักคะน้าอินทรีย์. Thai Journal of Science and Technology, 2(2), 115–124. https://doi.org/10.14456/tjst.2013.18