โสตถิวิไลพงศ์ จ., & อธินุวัฒน์ ด. (2018). การพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชอนุภาคนาโนจากการกักเก็บสารสกัดใบพลูในนาโนไคโตซานเพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี. Thai Journal of Science and Technology, 7(5), 516–533. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.47