ศรีมงคลลักษณ์ อ., ภู่ภิญโญกุล ม., & ตั้งตระกูล พ. (2018). ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ. Thai Journal of Science and Technology, 7(5), 544–552. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.49