ดำริห์อนันต์ จ., & ปานรังศรี ธ. (2018). การจัดการทรัพยากรเพื่อลดเวลาในงานเทคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ในระบบคอสมอส. Thai Journal of Science and Technology, 7(5), 553–566. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.50