กบค้างพลู แ., ชุมภูคำ เ., & ฉัตรบรรยงค์ ร. (2018). ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต. Thai Journal of Science and Technology, 7(6), 592–599. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.57