อินทนนท์ อ., เตชีศีลพิทักษ์ ธ., จาละ อ., จันจุฬา ณ., & บาลลา น. (2018). ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง. Thai Journal of Science and Technology, 7(6), 596–604. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.58