มณีธร เ., โรจน์พิบูลสถิตย์ ป., วิไลชนม์ ร., & กังสดาลอำไพ ศ. (2018). เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร รูปร่างทรงกลม ซึ่งมีชีวิต แต่ไม่เจริญเติบโต ยังคงสร้างกลูตามิลทรานส์เพปทิเดสที่เป็นปัจจัยก่อความรุนแรงโรค. Thai Journal of Science and Technology, 7(6), 614–621. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.60