วัฒนเดชเสรี เ., ชคตระการ ส., ภูมิพันธ์ พ., & ชุติมานุกูล พ. (2019). ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ระดับการให้น้ำที่แตกต่างกัน. Thai Journal of Science and Technology, 8(1), 31–42. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.4