ขณะรัตน์ อ., ตังคณานุรักษ์ ค., ตั้งกุลบริบูรณ์ ร., & พิริยะภัทรกิจ อ. (2019). ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง. Thai Journal of Science and Technology, 8(1), 43–53. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.5