พรเจริญ อ., บดีรัฐ น. เ., ฤกษ์งาม ถ., & ชูเมียน ส. (2019). การประเมินภาวะสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะเหล็กของผู้ประกอบอาชีพทำมีด. Thai Journal of Science and Technology, 8(1), 85–92. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.9