ศรีธเรศ น., เทพรักษา ป., & โควะวินทวีวัฒน์ ส. (2019). ผลของการใช้สารเสริมชีวภาพ (DS-1) ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่งและคุณภาพเนื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 8(2), 156–166. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.25