นิติวรการ ศ. (2014). วิกฤตการณ์อาหารไทย ?. Thai Journal of Science and Technology, 3(2), 67–75. https://doi.org/10.14456/tjst.2014.19