งามล้วน ศ., ชคตระการ ส., & ชุติมานุกูล พ. (2019). ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลิกอนของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8. Thai Journal of Science and Technology, 8(4), 377–385. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.45