มณีโชติ ส., & อธินุวัฒน์ ด. (2019). การใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรอินทรีย์ยุค 3.0 และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อย. Thai Journal of Science and Technology, 8(5), 468–478. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.53