เอกศิริพงษ์ พ., & จิรขจรกุล ส. (2014). การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. Thai Journal of Science and Technology, 3(3), 148–159. https://doi.org/10.14456/tjst.2014.9