ศรีรัตนโชติ เ., พันพิพัฒน์ ว., ชัยจันทร์ ม., & หนิสอ ห. (2019). ผลของชนิดของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมัลชัน. Thai Journal of Science and Technology, 8(6), 620–632. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.65