หะยีลาเต๊ะ ณ., ชคตระการ ส., ภูมิพันธ์ พ., & ชุติมานุกูล พ. (2020). ผลของแคลเซียมซิลิเกตจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองกระบวนการทางสรีรวิทยาของข้าวเหนียวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ภายใต้สภาวะขาดน้ำ. Thai Journal of Science and Technology, 9(3), 278–289. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.18