แผ้วบาง อ., & สินสมบูรณ์ทอง ส. (2020). การปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยการจำแนก 5 วิธี. Thai Journal of Science and Technology, 9(4), 418–435. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.46