จิตดิลกธรรม ว. ., จิระเกียรติกุล เ., & ทีรฆฐิติ ธ. (2021). Protoplast Isolation from In Vitro Leaf of Pineapple (Ananas comosus) cv. Phulae. Thai Journal of Science and Technology, 10(2). https://doi.org/10.14456/tjst.2021.15