ณ ตะกั่วทุ่ง ช., & ดิลกสัมพันธ์ ป. (2021). Ergonomic Risk Assessments of Timber Harvesting Workers in Teak Plantations, Phrae Province. Thai Journal of Science and Technology, 10(2). https://doi.org/10.14456/tjst.2021.18