กาวิชา ป., เหลาผา เ., ปอนพังงา ป. ., รัตนพลแสน ล., อาจเจริญ เทียนหอม อ., แสงดี อ. ., วงศ์มณีโรจน์ ม., & หอมหวล ร. . (2021). Efficacy of Antagonistic Bacillus spp. Isolates on Growth Promotion of “Kluai Hin” Banana and Granular Bacillus-enriched Organic Fertilizer Production: -. Thai Journal of Science and Technology, 10(2). https://doi.org/10.14456/tjst.2021.12