แซ่ตั๊น จ., สอนสมนึก ส., & สินสมบูรณ์ทอง ส. (2021). ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพประเภทการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก. Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 729–740. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.76