งามสุข ธ., นาไชย พ., & สินสมบูรณ์ทอง ส. (2021). การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS, MINITAB, PSPP และ R สำหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์. Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 741–751. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.77