ลิสวัสดิ์ ส., วัชรเสถียร ว., & ตุลยนิติกุล เ. (2021). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์ในตัวแบบการถดถอยลอจิสติกภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบาและตัวแปรทำนายมีความสัมพันธ์กันสูง. Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 761–772. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.79