ไชยคราม ธ. (2021). ความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 773–786. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.80